Stadgar.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LA ASOCIACIÓN HISPANO-NÓRDICA DE TORREMOLINOS/BENALMÁDENA/MALAGA, (AHN)                         

 

1.      NAMN OCH JURIDISKT STYRELSESÄTT

Föreningens namn är ”Asociación Hispano-Nórdica de Torremolinos/Benalmádena/Málaga. Föreningen styrs av följande stadgar, bestämmelser i lagen om föreningar 191/64av den 24 december samt övriga lagar som här är tillämpliga.

 

2.      MÅL OCH AKTIVITETER

Föreningen är av kulturell och social natur, har inget ekonomiskt syfte och är religiöst och politiskt obunden.

 

Föreningen har som mål att:

a)      främja ömsesidig kunskap och vänskap mellan spanjorer och nordbor

b)      utföra aktiviteter som återspeglar de nordiska kulturerna

c)      hjälpa och vägleda medlemmarna

d)     förbättra de sociala relationerna för att undvika problem som kan uppstå vid bosättning och vistelse i ett främmande land

e)      kollektivt delta i aktiviteter som utövas av Asociación Hispano-Nórdica de la Costa del Sol, förbundet i vilket föreningen ingår.

 

För att uppnå dessa mål kan föreningen:

a)      organisera resor och utflykter utan vinstintresse

b)      hålla bibliotek för medlemmarna

c)      sprida kännedom om dessa aktiviteter i media för att nå alla

d)     använda logotypen för Asociación Hispano-Nórdica de la Costa del Sol i sina aktiviteter.

 

3.      SÄTE

Föreningens lokal ligger i Torremolinos (Málaga) på Avenida Carlota Alessandri 154 (158).

 

4.      VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens verksamhetsområde omfattar Torremolinos, Benalmádena och Málaga.

 

5.      BESLUTANDE ORGAN OCH ORGANISATIONSSÄTT

Medlemmarnas årsmöte samt styrelsen skall styra, representera och administrera föreningen inom ramen för sina befogenheter.

 

A: Årsmötet

Årsmötet, bestående av föreningsstyrelsen och alla medlemmar, uttrycker föreningens vilja. Ordinarie årsmöte hålls i februari. Styrelsen skall skriftligen informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi.

 

Kallelse till årsmötet med angivande av tid, plats och dagordning skall tillkännages senast tjugo dagar i förväg.

 

Tio dagar innan stämmans årliga möte skall varje enskild föreningsmedlem, som så önskar, kunna ta del av all dokumentation inklusive årsredogörelse, bokslut, revisorernas rapport, valberedningens förslag till val av ny styrelse, styrelsens förslag samt motioner från enskilda medlemmar med styrelsens synpunkter på dessa.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

 

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

1.      Öppnande

2.      Fastställande av röstlängd för de närvarande och fullmakter

3.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.      Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll

5.      Fråga om årsmötet är vederbörligen sammankallat

6.      Fastställande av dagordning

7.      Godkännande av föregående årsmötes protokoll

8.      Verksamhetsberättelse och bokslut

9.      Revisorernas berättelse

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

12.  Fastställande av avgifter och ersättningar

13.  Val av:

a)      Ordförande

b)      Sekreterare

c)      Ekonomiansvarig

d)     Övriga medlemmar i styrelsen

e)      Suppleanter

f)       Två revisorer och två revisorssuppleanter

g)      Ledamot och suppleant för denne till förbundsstyrelsen

h)      Ombud till förbundsstämman och suppleanter för dessa

i)        Valberedning

14.  Förslag från föreningsstyrelse

15.  Motioner från medlemmarna

16.  Avslutning

 

Extra årsmöte sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst femtio (50) medlemmar så begär och skriftligen anger de frågor som skall behandlas. Kallelse med dagordning skall utfärdas minst 14 dagar innan mötet. Vid extra årsmöte kan beslut endast fattas i de frågor som finns på dagordningen.

 

Beslutsmässighet:

Årsmötet är beslutsmässigt om minst 25% av medlemmarna är närvarande vid första kallelsen. Vid andra kallelsen är årsmötet beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Mellan första och andra kallelsen skall minst en halv timme förflyta.

 

Regler för beslutsfattande:

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar med undantag av beslut rörande förändring av stadgarna eller beslut om upplösning av föreningen, i vilka fall det krävs två tredjedels majoritet vid båda årsmötena i enlighet med vad som stadgas i senare punkter avseende detta.

 

B: Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en föreningsstyrelse bestående av minst tre (3) ordinarie medlemmar och tre (3) suppleanter. I styrelsen ingår bland andra ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.

 

Årsmötet väljer ordförande för en period av ett år.

 

Övriga medlemmar väljs för en period av två år på så sätt att hälften väljs varje år. Om en medlem avgår under sin mandatperiod väljs en ny vid nästa årsmöte.

 

Suppleanterna väljs på ett år. Det skall eftersträvas att medlemmarna i styrelsen kommer från alla de nordiska länderna.

 

Medlem eller suppleant kan återväljas.

 

Med undantag för ordföranden utses övriga ledamöter av styrelsen.

 

Styrelsen befullmäktigar de personer som ska representera föreningen.

 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

 

Till extra sammanträde kallas styrelsen om det begärs av minst 3 ledamöter eller majoritet av antalet ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid frånvaro av ledamot inträder suppleant. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Följande medlemmar av föreningsstyrelsen har givna uppgifter:

1.      Ordförande

a)      Leda styrelsens verksamhet

b)      Utfärda kallelse till styrelsesammanträden

c)      Vara ordförande vid styrelsesammanträden

d)     Verkställa de beslut som fattas av styrelsen

 

2.      Sekreterare

a)      Tjänstgöra som sekreterare vid sammanträden och föra protokoll

b)      Biträda ordföranden med att föreslå dagordning och skicka ut kallelser

 

3.      Ekonomiansvarig

a)      Föra räkenskaper

b)      Föreslå budget och sammanställa redovisning

 

6.      MEDLEMMAR

Styrelsen väljer in nya medlemmar. För att bli medlem måste man vara myndig och ha rösträtt.

 

7.      MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

Medlemskap i föreningen förutsätter efterföljande av stadgar och de beslut som fattas av årsmöte och styrelse samt betalande av stipulerade avgifter.

 

8.      AVGIFTER

Inträdesavgift, årsavgift och ersättningar beslutas av årsmötet.

 

9.      MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER

Alla medlemmar har såväl yttrande- som rösträtt vid årsmötet. Varje medlem har en röst. Medlemmar kan lämna fullmakt till en annan medlem för ett bestämt årsmöte. Ingen medlem får dock representera flera än två frånvarande medlemmar.

 

Omröstningarna är öppna om ingen medlem har begärt sluten omröstning. Beslut fattas genom enkel majoritet av de närvarande och deras fullmakter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst vid öppen omröstning. Lottdragning avgör vid sluten omröstning.

 

De som inte betalat sina avgifter har inte rösträtt vid årsmötet.

 

10.  UTESLUTNING AV MEDLEM

Styrelsen kan utesluta medlem som inte betalar sina avgifter, som verkar mot stadgarna eller på annat sätt skadar föreningen.

 

11.  VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, dvs från 1 januari till 31 december.

 

12.  REVISORER

Årsmötet utser två revisorer och två revisorssuppleanter för en period av ett år att granska föreningens räkenskaper. Minst fjorton dagar före årsmötet skall revisorerna till årsmötet framlägga revisionsberättelse i vilken de förordar eller icke ansvarsfrihet för styrelsen.

 

13.  ÄNDRING AV STADGARNA

För att ändra stadgarna krävs två tredjedelar av rösterna vid ett extra årsmöte som sammankallats för detta ändamål. Förslaget till ändring skall kungöras minst tre veckor före det extra årsmötet.

 

14.  KAPITAL VID FÖRENINGENS BILDANDE

Kapitalet vid föreningens bildande bestod av medel som grundarna tillskjutit och

uppgick till FEMHUNDRATUSEN pesetas (3 oo5 €).

 

15.  EKONOMISKA RESURSER OCH ÅRLIG BUDGET

Föreningens ekonomiska resurser består av följande:

a)      Gåvor och donationer till föreningen och ränta på föreningens kapital      

b)      Inträdesavgifter

c)      Årsavgifter

 

Den årliga budgeten får ej överstiga TIO MILJONER pesetas (60 100 €).

 

16.  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För att upplösa föreningen fordras två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Det är nödvändigt att en anmälan om utträde har ingått till Asociación Hispano-Nórdica de la Costa del Sol minst ett år innan det andra årsmötet enligt beslut som har fattats vid det närmast föregående årsmötet.

 

Vid beslut om upplösning godkänns inte fullmakter. Om förbundet upplöses skall tillgångarna överlämnas till Röda Korset i Malaga.

 

Torremolinos den 11 april 2001